องค์ความรู้ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ASEAN Ecomnomic Community : AEC
 
     
   

 คำแนะนำในการใช้คู่มือ

ภาพรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

 
องค์ประกอบของ AEC Blueprint

 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการ (Critical Success Factor Analysis)

 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
รายสาขาอุตสาหกรรม


 การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน

 
กลยุทธ์การปรับตัวเชิงรุกและเชิงรับ  

 แบบประเมินศักยภาพและความสามารถของกิจการเพื่อการแข่งขัน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


 แหล่งข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC

 แหล่งอ้างอิง

 

   
 แผนฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ AEC ประจำปี 2555    
     
   
 ข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์    
 ข้อมูลจาก http://www.gracezone.org    
     
   
การเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ AFTAกับการปรับตัวสู่ AEC    
ไทยกับ AEC ในยุคสมัยแห่งเอเชีย    
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย ใน 6 ปีข้างหน้า    
แนวทางการผลักดันภาคเอกชนไทยในการใช้ประโยชน์จาก AEC    
ผลกระทบของAEC ต่อเศรษฐกิจข้าวไทย    
การปรับตัวธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเสรี (AEC) ปี 2558